Дейност

Услугите, които сдружението предлага на своите членове.

Предмет на дейност

Българо-Молдовска Търговско-Промишлена Камара активно съдейства и популяризира развитието на възможностите за инвестиции между бизнеса на Република България и Република Молдова, както и с трети страни. Оказва бизнез услуги на своите членове в областта на:

 • консултации по договорноправни, финансови, данъчни, митнически и др. въпроси, свързани с търговията и инвестициите
 • съдейства при избора на екипи за предпроектни проучвания, изготвяне на инвестиционни проекти, подбор на изпълнители и др., свързани с инвестиционните намерения на потенциалните инвеститори
 • разпространява бизнес оферти на своите членове
 • съдейства за рекламиране на дейността и продуктите им
 • съдейства за договаряне на транспортно-спедиционни, застрахователни и др. видове услуги
 • подбор на квалифицирана работна ръка и професионалното им обучение
 • други услуги в подкрепа на търговската и инвестиционна активност на своите членове
 • предоставя пазарна информация и улеснява достъпа на членовете си до такава за двете страни
 • улеснява достъпа на своите членове до финансиране на техни ивестиционни проекти
 • улеснява членовете си при участие в панаири, изложения и др. подобни на територията на Република България и Република Молдова, а също и на трети страни
 • подпомага своите членове при необходимост от административно правна защита на техните интереси на територията на Република България, както и за доброволно уреждане на възникнали търговски спорове
 • осъществява представителство на своите членове и защита на интересите им пред органите на държавната и местна власт
 • извършва други дейности, разрешени от закона, включително стопански, по решение на УС за постигане на целите на сдружението

Органи на управление

Общо събрание - върховен орган със следните правомощия:

 • изменя и допълва устава
 • приема други вътрешни актове
 • избира и освобождава членовете на Управителния съвет
 • взема решение за откриване и закриване на клонове
 • взема решение за участие в други организации
 • взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението
 • приема основните насоки и програма за дейността на сдружението
 • приема бюджета на сдружението
 • взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски
 • приема отчета за дейността на Управителния съвет
 • отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението
 • взема и други решения, предвидени в устава

Управителен съвет - управителен орган с мандат 5 (пет) години и със следните правомощия:

 • представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове
 • осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
 • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава
 • подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет
 • подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението
 • определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това
 • определя адреса на сдружението
 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган
 • изпълнява задълженията, предвидени в устава

Станете член

Възползвайте се от услугите, които предоставяме, за да развиете своя бизнес. Заявете своето членство в BMCCI днес.

Станете член